top of page

Algemene voorwaarden Bruidsreportage

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912: Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 

 

Partijen

De in deze voorwaarden Bruidsreportage genoemde partijen worden omschreven als: klant/Opdrachtgever en Puijvelde trouwfotografie (fotograaf).

 

 

Fotograaf

De fotograaf zal naar beste kunnen, met professionele apparatuur en reserveapparatuur, de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. De fotograaf zal op tijd op de locatie(s) aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken, tenzij met toestemming van het bruidspaar.

 

 

Reportage

De reportage kan de volgende onderdelen bevatten: voorbereidingen bruid/bruidegom thuis of bij kapper/visagist. Aankomst bruidegom en/of ophaalmoment. Accessoires zoals schoenen, bruidsboeket, ringen. Familie en/of groepsfoto’s. Burgerlijke huwelijksceremonie/kerkelijke inzegening/fotoreportage op locatie/receptie/diner/feest/overig. De reportage wordt beschreven op het formulier “Opdracht Bruidsreportage”. Bij aanvang diner zullen alleen sfeerfoto’s worden gemaakt. In de regel maken wij geen foto’s tijdens het diner (oftewel van etende mensen) Puijvelde trouwfotografie bestaat uit een team van trouwfotografen en levert trouwreportages. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bemannen van een eventueel aanwezige photobooth.

Verplichtingen van Puijvelde trouwfotografie

Puijvelde trouwfotografie verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven op het formulier Opdracht Bruidsreportage, welke is opgemaakt in tweevoud en ondertekend door beide partijen. Wijzigingen aan het formulier na ondertekening zijn niet toegestaan.

 

Verplichtingen van de klant

De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld op Opdracht Bruidsreportage, en verklaart te hebben kennis genomen van alle ingevulde velden, heeft deze gecontroleerd op juistheid en is door ondertekening akkoord gegaan.

 

Aanvaarding van de opdracht

Door het ondertekenen van het Formulier “Offerte” aanvaardt de klant en de fotograaf de opdracht en de algemene voorwaarden. Beide partijen hebben na ondertekening van het formulier offerte 7 dagen bedenktijd. Na deze bedenktijd is het aanbod expliciet en schriftelijk aanvaardt. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

 

Offerte

Puijvelde trouwfotografie heeft u een offerte aangeboden. Aan deze offerte kunnen geen rechten worden ontleend. De Opdracht Bruidsreportage is bindend.

 

 

Vergoeding

De vergoeding voor de reportage wordt vastgelegd op het formulier opdracht Bruidsreportage. Dit bedrag is incl. BTW. Inbegrepen zijn: voorgesprek, de volledige reportage, loveshoot, een USB met de door de fotograaf samengestelde selectie van de foto’s op hoge resolutie als hoogste kwaliteit JPG’s, een foto album, alle nabewerking en reiskosten tot 100 kilometer. Niet inbegrepen zijn parkeerkosten, reiskosten na 100 kilometer en eventuele verkeersboetes. De 100 kilometer telling geldt voor de loveshoot, trouwreportage en aflevering van de USB/albums indien dit bij de klant thuis gebeurd. Voor alle drie samen zijn de eerste 100 kilometer gratis.

 

 

Verkeersboetes;

Fotograaf zal tijdens zijn werkzaamheden de auto van het bruidspaar blijven volgen, indien het bruidspaar verkeersovertredingen begaat en de fotograaf het bruidspaar volgt en hierdoor ook verkeersovertredingen begaat, dan zijn deze kosten voor rekening van het bruidspaar. Als de fotograaf overtredingen begaat om tijdig aan zijn opdracht te beginnen, dan zijn deze overtredingen voor rekening van de fotograaf. Boetes ivm fout parkeren ivm ontbreken vergunning of op aanwijzing van het bruidspaar komen voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de fotograaf zich keurig aan de verkeersregels houdt ten tijden van de opdracht / volgen van het bruidspaar en hierdoor foto momenten mist is de fotograaf niet aansprakelijk.

Catering

Fotograaf en crewmembers maken net als uw gasten gebruik van drinken bv koffie/fris. Wij zullen geen alcoholische dranken nuttigen. Bij lange dagen zorgt de opdrachtgever voor een warme/voedzame maaltijd. Ook is het mogelijk dat de fotograaf en crew net als de gasten gebruik maken van de bruidscatering.

 

 

Uitloop (Extra uren)

Op de Opdracht Bruidsreportage staan aanvangstijd en eindtijd vermeld. Deze zijn met de klant overeengekomen. Het kan zijn dat er bij nader inzien verzocht word om eerder te beginnen of om aan het eind van de dag langer te blijven. Er wordt geen toeslag berekent binnen een marge van 15 minuten. Bij een uitloop van meer dan een 15 minuten worden er extra hele uren in rekening gebracht. Tarief per 1 uur extra is € 149.

 

Het is mogelijk dat de fotograaf op de trouwdag door de ceremoniemeester of directe familie wordt gevraagd om langer te blijven, doordat familieleden of een speciale speech hebben, of een sketch willen opvoeren etc. Tijdens jullie trouwdag gaat de fotograaf hierover niet in overleg met het bruidspaar omdat het hierbij meestal om verrassingen gaat waar het bruidspaar zelf nog niets vanaf weet. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de opdrachtgever hierop gewezen en geeft hij wel of geen toestemming om dan langer te blijven. Indien er geen toestemming is, zal dit specifiek op het formulier Opdracht Bruidsreportages worden vermeldt. Tevens gaan wij er vanuit dat dit ook goed doorgegeven word aan de ceremoniemeester en directe familieleden.

 

 

Aanbetaling

Puijvelde trouwfotografie vraagt de klant een aanbetaling te doen van 25% van het totaalbedrag tbv het reserveren van de trouwdatum. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen twee weken na dagtekening van de (elektronische) factuur en wordt verrekend op de eindfactuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de bindende Opdracht Bruidsreportage ontbonden worden verklaard en kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan de overeenkomst met Puijvelde fotografie / Trouwfotografie Limburg .

 

 

Betaling

1 maand voor de bruiloft ontvangt de klant een (elektronische) factuur om het restant bedrag binnen een betalingstermijn van 14 dagen over te maken aan Puijvelde trouwfotografie

Indien de klant het foto-album en USB per post wilt ontvangen rekent Puijvelde trouwfotografie 15 euro voor het aangetekend en verzekerd versturen van het materiaal. Let op; dit tarief geld voor pakketten binnen Nederland. Daarbuiten kan dit tarief afwijken. Zolang de klant niet heeft betaald is Puijvelde trouwfotografie geheel eigenaar van alle leveringen en kan de klant hier geen aanspraak op maken.

Oplevering

1. De foto’s worden binnen 8 weken na de trouwdatum opgeleverd. De levering van foto-albums is gebonden aan de levertermijn van de leverancier.

2. Na aflevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken met Puijvelde trouwfotografie zijn nagekomen zoals vermeld op het formulier Opdracht Bruidsreportage.

3. Fotograaf levert foto’s in hoge resolutie JPG.

4. Fotograaf levert nimmer bronbestanden of onbewerkte (RAW)bestanden.

5. Fotograaf levert geen maximum aantal foto’s maar alle foto’s die goed worden bevonden door de fotograaf. Hierbij zorgt de fotograaf voor de selectie van de foto’s. Foto’s buiten deze selectie worden nimmer aan opdrachtgever geleverd.

6. Reclamatie is mogelijk binnen tien dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij wordt gerekend vanaf de datum poststempel of na levering op afspraak.

 

 

Bewaartermijn

De onbewerkte (RAW)bestanden worden 1 jaar bewaard, daarna worden deze bestanden verwijderd/vernietigd. De normale digitale foto’s (JPG’s) worden minimaal 5 jaar bewaard.

 

 

Werkwijze

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl en kwaliteit waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

2. Fotograaf is gerechtigd een assistent fotograaf of stagiaire mee te nemen en de opdracht deels door deze derde uit te laten voeren. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

3. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens uitvoering van de opdracht.

4. De uiteindelijke reportage wordt door de fotograaf zorgvuldig samengesteld, op basis van eigen technisch en creatief inzicht, waarbij de reportage een zo volledige mogelijke weerspiegeling vormt van de dag op de uren dat de fotograaf aanwezig is geweest. De geselecteerde foto’s worden stuk voor stuk nabewerkt, wat wil zeggen dat ze worden gecontroleerd op scherpte, uitsnede, kleur en contrast en eventuele onregelmatigheden.

5. Alle foto’s worden gemaakt in kleur. Omzetting naar zwart-wit van maximaal een 25-tal foto’s is inbegrepen. Meer foto’s kunnen worden omgezet tegen een meerprijs van 20 euro incl. BTW per 10 foto’s.

6. Fotograaf zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen, zoals het wijzigen van lichaamsproporties.

7. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

Foto-album

Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen. Zodra er een eerste proefdruk klaar is wordt deze ter goedkeuring voorgelegd aan de klant. De klant heeft dan de mogelijkheid om eventuele wensen/wijzigingen door te geven. Een album wordt pas besteld na definitief akkoord door de klant. De leverancier van deze albums hanteert een eigen levertermijn van ongeveer 3 weken. Fotograaf is niet aansprakelijk indien er vanuit deze leverancier een vertraging in levering optreed.

 

Eigen aanpassingen en afdrukken

Het staat het bruidspaar vrij om zelf foto’s te laten afdrukken of vergroten strikt voor eigen gebruik. De foto’s mogen echter op generlei wijze technisch worden aangepast, bewerkt of veranderd.

 

Exclusief recht

De fotograaf zal de enige professionele fotograaf zijn tijdens het huwelijk en de festiviteiten. De fotograaf zal op geen enkele manier worden gehinderd door gasten die ook foto’s willen maken.

 

Auteursrechten

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Portretrecht

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Aansprakelijkheid

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.

3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer opdrachtgever niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, in de volgende omstandigheden:

3.1. Wanneer op de locatie de omstandigheden dermate tegenvallen, waardoor fotograaf zijn werk niet naar behoren kan uitoefenen. Denk hierbij aan slecht verlichte kerken, donkere feestlocaties of slecht verlichte binnen locaties tijdens een fotoshoot etc. Opdrachtgever kan de wens uitspreken om op locatie tijdens bv een ceremonie sfeerverlichting dan wel kaarslicht te gebruiken. De fotograaf is dan niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit in de vorm van ruis in de foto’s.

3.2. De opdrachtgever kan altijd de wens uitspreken voor specifieke foto’s. Wij zijn echter altijd afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor het kan voorkomen dat deze wens niet gerealiseerd kan worden. Dit zien wij als overmacht en wij zijn hier dan niet aansprakelijk voor.

3.3. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor tegenvallende kwaliteit tijdens belangrijke fotomomenten als deze word veroorzaakt door hinderlijke aanwezigheid van derden. Denk hierbij aan familieleden en gasten die mee gaan fotograferen en eventueel mee gaan flitsen met eigen camera’s, andere (professionele) fotografen of videografen.

4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

5. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Onvoorziene omstandigheden

Puijvelde trouwfotografie heeft een team van fotografen. Bij een trouwreportage zal Joyce, de eigenaar van het bedrijf, altijd persoonlijk aanwezig zijn in samenwerking met een 2e fotograaf uit dit team.

 

In heel uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Joyce door onvoorziene en/of zeer ernstige omstandigheden zoals ziekte, ongeval of ernstige calamiteiten, niet in staat is om als fotograaf op genoemde datum op te treden. In dit geval zal het team van fotografen als vervanging kunnen optreden op jullie trouwdag. Mocht de situatie zich voordoen dat het niet op tijd lukt een gelijkwaardige vervanger te vinden, dan is de fotograaf slechts aansprakelijk voor het retourneren van de aanbetaling.

 

Puijvelde trouwfotografie zal de klant 14 dagen vooraf vragen of er wijzigingen in het programma zijn. In deze mail zal Puijvelde trouwfotografie ook aangeven wie er als 2e fotograaf aanwezig zal zijn op de trouwdag. Echter bij ziekte of andere calamiteiten is het mogelijk dat op het laatste moment hiervan wordt afgeweken zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder inbegrepen het verliezen of falen van computers, camera(’s), geheugenkaarten of ongeval; zal de opdracht, voor zover dat nog mogelijk is gezien de op dat moment ontstane situatie, naar beste kunnen worden uitgevoerd of bewerkt. Opdrachtgever kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

Zorg

De fotograaf doet al het mogelijke om de foto’s met de uiterste zorg te behandelen en te bewaren. In het onwaarschijnlijke geval dat de foto’s verloren raken, worden gestolen of beschadigen binnen of buiten de schuld van de fotograaf, is de fotograaf slechts retournering van alle betalingen verschuldigd.

 

 

Annuleren van de opdracht

In geval van annulering van de opdracht door het bruidspaar op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Wanneer het bruidspaar het huwelijk verplaatst naar een andere datum en de fotograaf is op die datum niet meer beschikbaar, wordt het reeds betaalde voorschot niet terugbetaald.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf tenminste de aanbetaling voor de opdracht in rekening. 

Bij annulering van de opdracht door opdrachtgever tot 4 maanden voor de geplande huwelijksdatum, brengt fotograaf 25% van het factuurbedrag in rekening ter vergoeding van de schade en annuleringskosten. Wanneer opdrachtgever binnen 2 maanden voor de geplande huwelijksdatum annuleert brengt fotograaf 50% van het factuurbedrag in rekening ter vergoeding van de schade en annuleringskosten.

 

Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

 

Faillissement/surséance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

 

Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen tien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.

2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Voorwaarden

Door ondertekening van de Opdracht Bruidsreportage van Puijvelde trouwfotografie geeft u aan bekend te zijn met- en akkoord te gaan met de voorwaarden Bruidsreportage zoals hierboven omschreven.

 

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld. Of fotograaf besluit om bestaande ondertekende opdracht Bruidsreportages te respecteren onder de oude algemene voorwaarden.

3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Rechts- en forumkeuze

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

Puijvelde trouwfotografie opgesteld op 1 januari 2023

bottom of page